Strona główna Informacje dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Szczytnie mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 i nie dysponuje parkingiem samochodowym.

Budynek Sądu Rejonowego w Szczytnie nie posiada barier architektonicznych utrudniających poruszanie się
po nim osób z niepełnosprawnościami, a jego zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura zapewnia nieskrępowany
dostęp do sal rozpraw i pomieszczeń biurowych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Przy wejściu do budynku znajduje się podjazd, w budynku platforma dla wózków inwalidzkich

Na parterze umiejscowione zostały komórki organizacyjne, zajmujące się bezpośrednią obsługą interesantów, tj.:

1. Biuro Obsługi Interesantów - pokój nr 3.
2. Biuro Podawcze - pokój nr 3.
3. Wydział Ksiąg Wieczystych – pokój nr 20.

W budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie znajduje się 6 sal rozpraw.

Sala nr VI (pokój nr 5) znajduje się na parterze, po lewej stronie bezpośrednio po wejściu do budynku.

Sale nr  III (pokój nr 119), IV (pokój nr 102), V (pokój nr 108) znajdują się na I piętrze.

Sale nr: I (pokój nr 212) , II (pokój nr 203)  znajdują się na II piętrze.

Na wszystkie kondygnacje prowadzi klatka schodowa zlokalizowana po prawej stronie
po wejściu do budynku oraz winda umiejscowiona po lewej stronie po wejściu do budynku.

Na parterze znajduje się oznaczona toaleta, w której wyposażenie jest przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.

W celu otrzymania pomocy w zakresie komunikacji w budynku Sądu lub zlokalizowaniu wybranej komórki
organizacyjnej, należy zgłosić się do pracownika ochrony lub pracownika Biura Obsługi Interesantów. 

 

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Szczytnie
1) tekst odczytywalny maszynowo
2) tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)
3) tekst nagrany w polskim języku migowym

 

 

Osoby głuche lub słabosłyszące mogą kontaktować się z Sądem Rejonowym w Szczytnie w następujący sposób:

1) wysyłając pismo na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. H. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno
2) wysyłając informację e-mail na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3) wysłać fax na numer 89-624-71-09
4) osobiście w siedzibie Sądu w godzinach urzędowania


Sąd Rejonowy w Szczytnie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym
korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać w dwojaki sposób:
1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik
    (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między
     klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet)
    wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Usługa dostępna jest po kliknięciu w poniższy piktogram:

                                                           

                                                                            tlumacz

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141). Jednocześnie informujemy, iż korzystanie
z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Szczytnie
wejście od ulicy H. Sienkiewicza - pokój numer 3.

Sąd Rejonowy w Szczytnie jest wyposażony w pętlę indukcyjną – system wspomagania słuchu dla osób noszących aparat słuchowy.

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (więcej)

 

 

WNIOSKI O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:
1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2. Wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą
z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy
niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność
lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności,
powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób
dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy
skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu
publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo
poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa
odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo
wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej
"wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane
żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
1. Dane kontaktowe wnioskodawcy
2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
a) drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
c) osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania.

 

Wzory wniosków o zapewnienie dostępności:
1) wniosek o zapewnienie dostępności (więcej)
2) wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (więcej)

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie