Strona główna Informacje Ochrona danych osobowych Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych
Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych PDF Drukuj artykuł

Prawo do informacji

Na podstawie Artykułu 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych,
które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

1. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym
    językiem - w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka - udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji,
    o przetwarzanych jej danych osobowych. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach -
    elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się
    tożsamość osoby, której dane dotyczą.
2. Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą,
    informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem.
3. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
    W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu,
    z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości 
    informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
4. Jeżeli administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie
    miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia
    skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie
    nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może:
    a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia
        żądanych działań; albo
    b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
    Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na administratorze.
6. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie o podanie informacji dotyczących
    przetwarzania jej danych osobowych, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby,
    której dane dotyczą.

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator
danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie