Mediacja PDF Drukuj artykuł


Koordynator ds mediacji w Sądzie Rejonowym w Szczytnie:

Sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie
Jowita Sikorska

tel. (89) 624-71-31

 

Stały telefoniczny dyżur mediatora

W każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00 i każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00 – 12.00

Mediator pełniący dyżur telefoniczny to: Pani Małgorzata Szulc (tel. 668-384-061)

 

Program obchodów Tygodnia Mediacji w 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Szczytnie:
1. Rozwieszenie plakatów na terenie tutejszego Sądu i umieszczenie w dostępnych miejscach
    ulotek propagujących mediację.

2. Dnia 19 października 2022 r. o godz. 14.00 (sala konferencyjna) - spotkanie sędziów tutejszego
    Sądu z mediatorami prowadzącymi mediację na terenie powiatu szczycieńskiego.


 

Mediacja to alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów i sporów oraz próba doprowadzenia do ugodowego i satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu.
Mediacja polega na dobrowolnym i poufnym porozumiewaniu się stron będących w konflikcie w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Zadaniem mediatora jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami, a celem mediacji jest zawarcie trwałej i satysfakcjonującej obie strony ugody. Zawarcie ugody przed mediatorem, a następnie zatwierdzenie tej ugody przez sąd kończy postępowanie w sprawie.

Mediacja umożliwia stronom pojednanie, nie ma w niej przegranych.

Co robi mediator?
 
- kontaktuje się z drugą stroną konfliktu
- organizuje spotkania ze stronami
- pomaga wypracować realistyczną, trwałą, satysfakcjonującą obie strony ugodę zgodną z prawem, którą może zaakceptować sąd


Co należy zrobić, aby rozpocząć mediację?
- skontaktuj się z mediatorem (zadzwoń, napisz e-mail)
- złóż w sądzie wniosek o mediację
- spytaj o mediację w Biurze Obsługi Interesantów

 

Listy mediatorów prowadzone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie:

Lista stałych mediatorów

Wykaz mediatorów w sprawach karnych

Wykaz mediatorów w sprawach nieletnich

 

Pozostałe wykazy mediatorów:

Lista mediatorów stałych Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów

Lista mediatorów cywilnych Krajowego Sądu Arbitrażowego w Warszawie

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych - W-M Stowarzyszenie Mediatorów Dyplomowanych PACTUM 

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych – Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji „Bliżej”

Lista rekomendowanych stałych mediatorów Stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji "Bliżej"

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych – Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie

Wykaz mediatorów w sprawach gospodarczych - Centrum Mediacji Gospodarczej 

Wykaz stałych mediatorów w sprawach cywilnych,gospodarczych z zakresu prawa pracy - Centrum Mediacji przy Fundacji Polski Instytut Rozwoju

Lista mediatorów rekomendowanych Ośrodka Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Lista mediatorów stałych w Ośrodku Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie

Lista_Stałych_Mediatorów_Ośrodka_Mediacyjnego_przy_Izbie_Notarialnej_w_Gdańsku.pdf

Lista_uzupełniająca_Mediatorów_Podlaskiego_Centrum_Arbitrażu_i_Mediacji_copy_copy.pdf

Lista_mediatorów_Centrum_Wsparcia_Przedsiębiorców_Pracodawców_RP.pdf

Lista_stałych_mediatorów_Ośrodka_Mediacji_przy_Stowarzyszeniu_Inżynierów_Doradców_i_Rzeczoznawców.pdf

Lista_Stałych_Mediatorów_Fundacji_Centrum_Doradztwa_i_Rozwoju_Osobistego_copy.pdf

Lista Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lista Mediatorów Stałych Ośrodka Mediacyjnego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Lista stałych mediatorów CENTRUM MEDIACYJNEGO przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 Lista Mediatorów Stałych przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Lista Stałych Mediatorów Podlaskiego Ośrodka Mediacyjnego WEPKA w Łomży


Informacje o mediacji dla stron postępowań  sądowych
:

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości na temat mediacji
Informator alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.
Informator dla pokrzywdzonego.
Informacja o mediacji cywilnej. 
Informacja o mediacji karnej. 
Informacja o mediacji nieletnich. 
Informacja o mediacji rodzinnej.

Kodeks etyczny:

Kodeks etyczny mediatorow.

Przepisy regulujące instytucję mediacji:

Regulacje cywilne:
mediacja w sprawach cywilnych
mediacja w sprawach gospodarczych
mediacja w sprawach nieletnich

Regulacje karne:
mediacja sprawach karnych

Regulacje dotyczące nieletnich:
mediacja w sprawach nieletnich

 

Koordynator ds mediacji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Jolanta Biernat-Kalinowska

tel.  795 326 984,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 Stałe dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie:

W każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 12.00 - 13.00 dyżurują mediatorzy ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich.
Mediatorzy pełniący dyżur to: 

Pani Teresa Antczak (tel. 505-031-575)
Pani Małgorzata Hołubowska (tel. 504-293-694) 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 • STALI MEDIATORZY

Kwestie dotyczące stałych mediatorów reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów(Dz.U. z 2016, poz.122)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (wzór wniosku)

Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów (wniosek stanowi załącznik do rozporządzenia) należy dołączyć:

Kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji,spis wydanych publikacji na temat mediacji,opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

 Ponadto: oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie wpisu na listę stałych mediatorów (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej-art.1 ust.1 pkt 1a) w kwocie 10 zł.  
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA OLSZTYNA Bank Handlowy w Warszawie SA 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513

 LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW

 • MEDIATORZY W SPRAWACH KARNYCH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 2015, poz. 716).

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:
1) zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
2) zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7,
3) posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
4) została wpisana do wykazu
- zwana dalej "instytucją uprawnioną".

oraz osoba godna zaufania, która: 

1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
2) korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) ukończyła 26 lat,
4) zna język polski w mowie i piśmie,
5) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
7) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
8) została wpisana do wykazu
- zwana dalej "osobą uprawnioną".

Wymagane dokumenty:


Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 3. aktualne zaświadczenie o niekaralności
 4. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów oraz  wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa
 5. opinię pracodawcy oraz jego zgodę na pełnienie funkcji mediatora
 6. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kwestionariusz osobowy - mediator karny (pdf)

Dokumenty składa się w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego pok. nr 6 (na parterze)

 

 • MEDIATORZY W SPRAWACH NIELETNICH

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 ze zm.).

Postępowanie mediacyjne może prowadzić instytucja wskazana w § 3 w/w rozporządzenia oraz osoba godna zaufania, która:
1. ukończyła 26 lat;
2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii; resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
7. odbyła szkolenie dla mediatorów;
8. została wpisana do wykazu, zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

 Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być: 

1. Czynny zawodowo:
a. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej  do ścigania przestępstw,
b. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
c. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
d. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
e. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, 
f. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz.

2. Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

3. Osoba, która w sprawie nieletniego była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię nieletniego, a także osoba co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby
wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

 
Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich;
 2. kwestionariusz osobowy (do pobrania);
 3. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 5. kopię dokumentów potwierdzających posiadanie umiejętności likwidowania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i publicznych;
 8. opinię pracodawcy oraz jego zgodę na pełnienie funkcji mediatora.

Kwestionariusz osobowy - mediator nieletni (pdf)

 Dokumenty składa się w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego  pok. nr 6 (na parterze)

 • MEDIATORZY W SPRAWACH CYWILNYCH

Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych reguluje art. 1831 – art. 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101)


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie