Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika PDF Drukuj artykuł

 


Szczytno, dnia 30 czerwca  2014 r.
Sygnatura konkursu: A-1101-7/14

 

O G Ł O S Z E N I E

o konkursie na zastępstwo za nieobecnego w pracy urzędnika – sekretarza sądowego
(na czas określony – usprawiedliwionej nieobecności) dwie osoby w wymiarze po  0,5 etatu
w Sądzie Rejonowym w Szczytnie w wydziałach orzeczniczych


Dyrektor Sądu Rejonowego w Szczytnie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo za  nieobecnego w pracy urzędnika w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.


I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1. Rozpisywanie terminów rozpraw i sporządzanie wokand.
2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych.
3. Wykonywanie zarządzeń sędziego.
4. Wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń.
5. Zakładanie i prowadzenie akt spraw sądowych.
6. Sporządzanie rachunków dla świadków, biegłych i ławników.
7. Dołączanie korespondencji wpływającej do akt spraw.
8. Wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej.

II. Wymagania konieczne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.
4. Biegła znajomość obsługi komputera (w tym pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki, poczty elektronicznej)
    znajomość techniki pracy biurowej.

5. Odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność, umiejętność analizowania i przetwarzania informacji.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ukończone studia (minimum pierwszego stopnia).
2. Cechy osobowości jak: odporność na stres, lojalność, zachowanie dyskrecji, wysoki poziom wiedzy ogólnej
    i kultury osobistej.

3. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
4. Znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podanie o zatrudnienie (zgłoszenie na konkurs) z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem
    oraz numerem telefonu kontaktowego.

2. Życiorys lub CV z przebiegiem nauki i ewentualnie pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie.
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone
    przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
7. Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r.
    o ochronie danych osobowych.

8. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego.
9. Odpisy (kserokopie) dokumentów potwierdzających, odbyte kursy, zdobyte kwalifikacje, ewentualnie opinie,
    rekomendacje, itp.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w kopercie bezpośrednio w siedzibie sądu
Biuro Podawcze pokój nr 3, lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę konkursu A-1101-7/14
w terminie do 09 lipca 2014 r. na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8.


Inne informacje:

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający
wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu sprawdzianu umiejętności praktycznych i rozmowy
kwalifikacyjnej – co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów w BIP,
na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie: www.szczytno.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej sądu.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
III etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas, której komisja konkursowa oceni w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

    

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 624 71 10.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane mogą odebrać złożone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie
7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

 

D Y R E K T O R
Sądu Rejonowego w Szczytnie

Joanna Małgorzata LipińskaZałączniki:
1) kwestionariusz osobowy,
2) oświadczenie dot. legitymowania się dowodem osobistym,
3) oświadczenie dot. korzystania z praw publicznych,
4) oświadczenie dot. postępowań.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie