Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

Szczytno, dnia 20 września 2013 r.O G Ł O S Z E N I E


o konkursie na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Rejonowym w Szczytnie


Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym w Szczytnie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8.

Oznaczenie konkursu: A-1101-11/13
Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:
29 października 2013 roku, godzina 10.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, pokój 303
(III piętro) na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012 roku poz. 314).
Kandydaci winni posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone
w art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013r., poz. 427 ze zm.),
a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
4) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu
    tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych
    (Dz. U. z 2013 roku, poz. 427 ze zmianami), tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
7) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
8) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie wymaganych dokumentów z podaniem oznaczenia konkursu w terminie do dnia 10 października 2013 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie w Biurze Podawczym (parter) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8 W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora  świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Inne informacje:
1) zakres czynności asystentów sędziów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 roku
    w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1270),
2) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
3) lista kandydatów do konkursu – zawierająca imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
    – zostanie zamieszczona na stronie internetowej Sądu (www.szczytno.sr.gov.pl) nie później niż na 7 dni przed terminem
    rozpoczęcia konkursu,
4) oferty odrzucone można odebrać w ciągu 7 dni od ukazania się komunikatu na stronie internetowej, w pokoju 302
    (III piętro).


Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie

Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie