Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarza sądowego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko referendarza sądowego PDF Drukuj artykuł

 

 

Szczytno, dnia 27 grudnia 2012 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie na podstawie art. 149a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia
22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 331)


ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8

Oznaczenie konkursu:
A-1101-18 /12


Liczba wolnych stanowisk referendarza sądowego:
1 etat


Termin przeprowadzenia konkursu:
14 marca 2013 r.


Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Szczytnie,12-100 Szczytno,

                                                           ul. Sienkiewicza 8, (p. 303, piętro III)

I. Zgodnie z art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 z zm.) na stanowisku referendarza sądowego może być zatrudniony ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata,
5) ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski,
    prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

II. Kandydat do zgłoszenia musi dołączyć następujące dokumenty:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie
    o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,

4) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
5) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 08 lutego 2013 r. w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie
przy ul Sienkiewicza 8, pokój nr 3 bądź nadać drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia złożone po terminie lub niekompletne będą odrzucone.

IV. Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie przy ul Sienkiewicza 8,
piętro III, pokój nr 303. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko referendarza sądowego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 331).

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Sądu.


Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie do dnia 20 marca 2013 r. na stronie internetowej Sądu
Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Sądu Rejonowego
w Szczytnie.

PREZES

SĄDU REJONOWEGO
W SZCZYTNIE
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie