Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

Szczytno, dnia 27 grudnia 2012 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie na podstawie art. 155a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2012 roku
w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2012, poz. 314)

ogłasza konkursu na stanowisko asystenta sędziego

Nazwa i adres sądu:
Sąd Rejonowy w Szczytnie,
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8

Oznaczenie konkursu: A-1101-17 /12

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego:
1 etat

Termin przeprowadzenia konkursu:
30 kwietnia 2013 r.

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8, (p. 303, piętro III).


WYMAGANIA

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych, może być osoba, która:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończyła 24 lata,
5) ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin sędziowski
    lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.


WYMAGANE DOKUMENTY

Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie
    sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
5) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12 - 100 Szczytno (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć bezpośrednio
w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie pok. 3, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do 29 marca 2013 r.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłoszona zostanie
w dniu 09 kwietnia 2013 r.
na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Sądzie Rejonowym Szczytnie.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W SZCZYTNIE
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie