Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

 Szczytno, dnia 15 listopada 2012 r.
A- 1101-16/12

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie
na podstawie art. 32a §2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu obowiązującym
od dnia 1 stycznia 2013 roku

ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie,
12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8

z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zatrudnienie na stanowisku dyrektora odbędzie się najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013 roku, po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych.

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013r., tj.:
1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn.zm.),
3) posiada wiedzę z zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
4) posiada co najmniej pięcioletni staż, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
5) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
7) nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:
1) zawodowe,
2) kierownicze,
3) społeczne,
4) intelektualne,
5) osobowościowe.

Zakres w/w kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121z 2008r.).

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etap pierwszy - ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy;
2) etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań;
3) etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz niezbędnych dokumentów:
1) list motywacyjny,
2) CV,
3) odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska,
5) oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w punktach 5, 6 i 7,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Inne informacje:
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowiska dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20 poz. 121 z 2008 r.).

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą pocztową w terminie do dnia 17 grudnia 2012 roku (decyduje data nadania - stempla pocztowego) na adres Sądu Rejonowego w Szczytnie: 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 8 lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Szczytnie – pokój nr 301 w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem „Konkurs na dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie".

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
W SZCZYTNIE
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie