Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

Szczytno, dnia 22 marca 2012 r.

A-1101-1/12

Ogłoszenie o konkursie
na wolne stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłasza nabór w trybie konkursu
na 1 stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs odbędzie się w dniu 23 października 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, sala 303.

I. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończyła 24 lata,
5) ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin
sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. nr 26, poz. 157)
warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego
oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację
referendarską i złożyła egzamin referendarski albo obyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego, z podaniem sygnatury konkursu,
2) podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra
prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. oświadczenie,
że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6) trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
8) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I . 5.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Zakres czynności asystentów sędziów określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz.U. z 2002 r., nr 192, poz. 1613 ze zm.).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłoszona zostanie
w dniu 05 października 2012 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Sądzie Rejonowym Szczytnie.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno (decyduje data stempla pocztowego)
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie, pok. 3, z podaniem oznaczenia konkursu,
w terminie do 28 września 2012 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie