Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł

 

Szczytno, dnia 16 stycznia 2012 r.

A-1101-1/12

Ogłoszenie o konkursie
na wolne stanowisko asystenta sędziego

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłasza nabór w trybie konkursu
na 1 stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r. o godz. 10.00
w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, sala 303
.

I. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończyła 24 lata,
5) ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin
sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła
odpowiedni egzamin.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26
poz. 157) warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku
asystenta sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo obyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź
złożyła egzamin referendarski.


II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) podpisany wniosek  o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego, z podaniem sygnatury konkursu,
2) podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie
tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie
magisterskim,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
6) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
8) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I . 5.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


III. Zakres czynności asystentów sędziów określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i sposobu  wykonywania czynności przez asystentów
sędziów (Dz. U. z 2002r. Nr 192 poz. 1613 ze zm.).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Szczytnie ogłoszona zostanie
w dniu 22 marca 2012 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Sądzie Rejonowym Szczytnie.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:

Sąd Rejonowy  w Szczytnie,
ul. Sienkiewicza 8, 12 - 100 Szczytno (decyduje data stempla pocztowego)
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie,
pok. 3, z podaniem oznaczenia konkursu, w terminie do 16 marca 2012 r.

PREZES

SĄDU REJONOWEGO
W SZCZYTNIE
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie