Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko asystenta sędziego PDF Drukuj artykuł


Szczytno, dnia 21 marca 2011 r.

Sygn. konkursu: A-1101-9/10
 

Ogłoszenie
o konkursie na stanowisko
ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs odbędzie się w dniu 25 października 2011 r. o godz. 10.00 w sali 303 w siedzibie Sądu Rejonowego
w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8.

I. Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego, zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych, może być osoba, która:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4) ukończyła 24 lata,

5) ukończyła aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdała egzamin
sędziowski lub prokuratorski albo ukończyła aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. Nr 26 poz. 157)
warunek ten spełnia osoba, która w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy była zatrudniona na stanowisku asystenta
sędziego oraz osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski albo obyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź
złożyła egzamin referendarski.

II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) podpisany wniosek o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego, z podaniem sygnatury konkursu,

2) podpisany życiorys lub CV z informacją o przebiegu kariery zawodowej,

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie
tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym
egzaminie magisterskim,

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych,
tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

6) 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

7) oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz korzystaniu z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

8) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I. 5.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

III. Zakres czynności asystentów sędziów określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 05 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów
sędziów (Dz. U. z 2002 r. Nr 192 poz. 1613 ze zm.).

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie ogłoszona zostanie
w dniu 05 października 2011 r. na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szczytnie, w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Sądzie Rejonowym Szczytnie.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Sąd Rejonowy w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno (decyduje data stempla pocztowego)
lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szczytnie, pok. 3, z podaniem oznaczenia konkursu,
w terminie do 30 września 2011 r.

 

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie
Leszek Bil


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie