Strona główna
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

Opłata stosunkowa - w sprawach o prawa majątkowe: 5% wartości przedmiotu sporu
lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 200.000 zł.

Opłata podstawowa - 30 zł
i stanowi minimalną opłatę, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłata za sprawę o stwierdzenie nabycia spadku - 100 zł
(po jednej osobie zmarłej).

Podział majątku - 1.000 zł
(zgodny wniosek - 300 zł).

Zniesienie współwłasności - 1.000 zł
(zgodny wniosek - 300 zł).

Służebność drogi koniecznej - 200 zł.

Dział spadku - 500 zł
(zgodny wniosek - 300 zł).

Dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności – 1.000 zł
(zgodny wniosek - 600 zł).

Zasiedzenie nieruchomości – 2.000 zł.

Klauzula wykonalności,
tytuł egzekucyjny inny niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa
albo nakaz zapłaty, przeciwko małżonkowi i na rzecz następcy - 50 zł.

Skarga na czynność komornika - 50 zł
.

Depozyt (
złożenie i wydanie) - 100 zł.
 
 
Opłata 200 zł
od wniosku o:
1) ustanowienie drogi koniecznej,
2) rozgraniczenie nieruchomości,
3) stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Opłata 100 zł od wniosku o:
1) ustanowienie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej,
2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania,
3) rozstrzygnięcie co do dokonywania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

Opłata 200 zł od pozwu w sprawie o:
1) naruszenie posiadania,
2) uchylenie uchwały organu spółdzielni,
3) uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej,
4) przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej,
5) opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
6) ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

Sprawy nieprocesowe -
opłata stała - 100 zł od:
1) wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny
    stanowi inaczej,

2) apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności
   z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu,

3) wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Zażalenie - 100 zł na postanowienie w przedmiocie:
1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza,
2) skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny,
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia,
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora,
5) należności świadka.


OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH

W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
1) za wniesienie sprawy z oskarżenia prywatnego – 300 zł,
2) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności – 80 zł,
3) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego – 45 zł,
4) od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,
5) od ponownej prośby o ułaskawienie – 45 zł,
6) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty - 2% od kwoty grzywny
   objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż - 25 zł,

7) za zaświadczenia i dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt, pobiera się od wnioskodawcy opłatę
   kancelaryjną w wysokości - 6 zł za każdą stronę,

8) za uwierzytelnione kserokopie akt sprawy - 6 zł za stronę,
9) za kserokopie nieuwierzytelnione - 1 zł za stronę.


OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Opłacie podlegają: wniosek o założenie księgi wieczystej, wniosek o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
apelacja, zażalenie, skarga na orzeczenie referendarza.


Opłaty należy uiścić przy wniesieniu do sądu wyżej wymienionego pisma.

Opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym są stałe.

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła  z takim wnioskiem,
także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które 

nie są wnioskodawcami.

W postępowaniu wieczystoksięgowym wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony,
przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia
o zwrocie tego wniosku wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę.


Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Wysokość opłat za wnioski o:
 1) wpis własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego - 200 zł,
     chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę,

 2) wpis udziału we własności, udziału w użytkowaniu wieczystym, udziału w ograniczonym prawie rzeczowym -
    część opłaty w wysokości 200 zł proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł,
 3) wpis własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie
     dziedziczenia, zapisu, działu spadku, zniesienia współwłasności -
150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,
  4) wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału 
     majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami -
150 zł,
  5) wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha - 150 zł,
  6) wpis praw osobistych i roszczeń - 150 zł,
  7) wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych - 150 zł,
  8) wniosek o założenie księgi wieczystej - 100,
  9) wniosek o połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych
      nieruchomości - 
100 zł,
10) wniosek o odłączenie nieruchomości lub jej części - 100,
11) wniosek o sprostowanie działu I-O - 100,
12) wniosek o wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej
     z rzeczywistym stanem prawnym -
100 ,
13) wnioski o dokonanie innych wpisów niż wymienione w punktach 1-12 - 100 .

Opłatę stałą wymienioną w punktach 1-7 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu
lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.


Opłatę stałą w wysokości 100 złotych wymienioną wyżej w punktach 8-10 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie
wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.


Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę, choćby wniosek ten obejmował więcej
niż jedna księgę wieczystą.


Od wniosku o wykreślenie pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Od apelacji pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wpis lub wykreślenie.

Od zażalenia pobiera się piątą część opłaty, chyba że przepis szczególny przewiduje inną opłatę.

Od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się opłatę w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia,
nie więcej jednak niż
100 zł.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie